Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach

Gminny Żłobek w Jędrzychowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści niedostępne:

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Tabele umieszczone na stronie mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyś ich struktura nie umożliwia pełnego dostosowania tabel do czytników ekranu

Multimedialne elementy wizualne nie posiadają audio deskrypcji.

Umieszczone filmy pochodzą z serwisów DailyMotion, Facebook oraz You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Dracz.
 • E-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl
 • Telefon: 75 64 084 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Publiczne Przedszkole “Muchomorek” w Jędrzychowicach
 • Adres: Jędrzychowice 74 59-900 Zgorzelec
 • E-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl
 • Telefon: 75 64 084 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Publicznego Przedszkola Krasnoludki znajduje się w Jędrzychowicach 74, 59-900 Zgorzelec, główne wejście od placówki znajduje się od strony północno- zachodniej. Na działce w części południowo- zachodniej zlokalizowany jest budynek przedszkola, budynek gospodarczy oraz wiata. Dodatkowo na terenie działki zlokalizowany jest śmietnik, plac zabaw, siłownia terenowa, miejsca parkingowe wewnętrzne. W wydzielonej części budynku zlokalizowany jest Sekretariat, dostępny dla interesantów. W części północnej drogi powyżej budynku przedszkola znajduje się 15 miejsc postojowych, ogólnodostępnych, w tym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Sekretariatu w sposób głosowy. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się tylko na parterze. W przypadku konieczności rozmowy z pracownikami innych działów, są oni wzywani telefonicznie przez pracowników Sekretariatu. Przedszkole wyposażone jest w urządzenia oraz rozwiązania techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki dostępu do obiektu. Dojście z poziomu terenu na poziom parteru zapewnia zewnętrzny ciąg komunikacji pieszo- jezdnej oraz pochylnia stała zabudowana przy wejściu głównym .W części wejściowej do budynku znajduje się dźwig osobowy o napędzie hydraulicznym z dostępem dla osób na wózkach umożliwiający im bezpieczne pokonanie różnicy poziomów i swobodny dostęp z poziomu parteru na poszczególne poziomy użytkowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych, brak pętli indukcyjnych oraz systemów nagłaśniających. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia:

Udogodnienia:

Skróty klawiaturowe

Pierwsze naciśnięcie klawisza TAB spowoduje wyświetlenie menu nawigacyjnego poszczególnych sekcji witryny. Każde kolejne naciśnięcie TAB pokazuje następną pozycję.

przejść do wybranego obszaru serwisu, przez naciśniecie ENTER

SHIFT + TAB, aby wrócić do poprzedniej sekcji. 

Inne informacje i oświadczenia:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

 

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.