Ułatwienia dostępu

Skip to main content
motyle
Krasnoludek

Opłaty

Aktualne opłaty za ubezpieczenie,
wyżywienie i pozostałe usługi.

Rozdział 5

Statutu Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku
§ 14.

1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku,

2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług żłobkowych w postaci:
1) opłaty za pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie,
2) opłaty dodatkowej za wydłużony ponad 10 godzin dziennie pobyt dziecka w Żłobku,
3) opłaty za wyżywienie dziecka.

3. Szczegółową wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3 ustala Rada Gminy Zgorzelec odrębną uchwałą.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku za każdy dzień jego nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godziny 8.00 skutecznie powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka.

5. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Zwrot nadpłaty następuje w formie odpisu od należności za wyżywienie w następnym miesiącu, a w przypadku niemożności dokonania tego odpisu, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego)
dokonuje się wypłaty w formie gotówkowej.